Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning

Tot dit programma behoren facilitering van de bestuursorganen, burgerzaken en taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek taakveld is toe te rekenen.

Missie

Onze missie is om goede, efficiënte en moderne dienstverlening aan te bieden. Ons motto is: 'dienstverlening - samen doen'. We betrekken inwoners op nieuwe manieren en zijn zelf betrokken bij netwerken en initiatieven. Voor Terneuzen zien wij een voortrekkersrol bij (regionale) samenwerking. We zetten in op samenwerking met de buurgemeenten en ook op andere samenwerkingen binnen Zeeland en met Vlaamse partners.

Taakvelden

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 6.007

3,8 %

Baten

€ 2.026

1,3 %