Begroting 2019

Incidentele lasten en baten

Onderstaand geven wij inzicht in de incidentele lasten en baten vanaf € 25.000.

Incidentele lasten

Programma en omschrijving

2019

2020

2021

2022

Bestuur en Ondersteuning

Verkiezingen

135

62

62

Gronden verwervingskosten

281

238

Gronden bouwrijp maken

165

Veiligheid

Handhaving openbare orde

50

Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsplan openbare verlichting

80

Economie

Externe plankosten

41

Onderwijs

Onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid

40

Sport, cultuur en recreatie

Sportstimulering

25

25

Sociaal Domein

Dethon

987

1.244

1.120

1.085

aan-z

1.525

Wijkteams eerstelijnsloket Jeugd

133

Schuldhulpverlening

80

80

Individuele voorzieningen natura Jeugd

40

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Woningbouw

191

191

Toevoeging aan reserves

1.330

1.330

685

Incidentele baten

Programma en omschrijving

2019

2020

2021

2022

Bestuur en ondersteuning

Verkoop onroerende zaken

500

973

Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsplan openbare verlichting

60

Algemene Dekkingsmiddelen

Opbrengst precariorechten

580

580

580

Onttrekking aan reserves

3.483

1.462

1.347

1.312

Totale incidentele baten

4.623

3.015

1.927

1.312