Begroting 2019

Vennootschapsbelasting (VpB)

Sinds 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht (hierna: Vpb-plicht) op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten. Doel van deze Vpb-plicht is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Of sprake is van een winstgevende ondernemingsactiviteit beoordelen wij aan de hand van de volgende cumulatieve eisen:

  1. er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; en
  2. die deelneemt aan het economisch verkeer; en
  3. winst beoogt (het winstoogmerk wordt geacht reeds aanwezig te zijn indien structureel overschotten worden behaald of als incidenteel overschotten worden behaald en in concurrentie wordt getreden).

Ondanks dat de Vpb-plicht geldt met ingang van 1 januari 2016 is er voor gemeenten nog steeds geen duidelijkheid over de belastingplicht. Landelijk wordt er nog steeds overleg gevoerd over de implementatie en consequenties van de Vpb-plicht. Dit is de reden dat de Belastingdienst ons uitstel heeft verleend voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2016 tot 1 oktober 2018. De Belastingdienst heeft ons verzocht zo lang mogelijk te wachten met het indienen van de aangifte, zodat een uitkomst van het landelijk overleg verwerkt kan worden in de aangifte. Of er tijdig een standpunt bekend is voordat wij de aangifte in kunnen dienen is de vraag. In het kader van Horizontaal Toezicht onderhouden wij hierover nauw contact met de Belastingdienst. Wij verwachten dat pas nadat landelijk de eerste aangiften zijn ingediend er meer duidelijkheid gaat komen over uitwerking van de Vpb-plicht bij gemeenten.

Vooralsnog hebben we geen begrote post voor vennootschapsbelasting opgenomen. Wij kunnen op dit moment nog geen zekerheid geven over het af te dragen bedrag aan vennootschapsbelasting. Bovendien zijn de realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2019 leidend voor de bepaling van de werkelijke hoogte van de vennootschapsbelastingplicht in 2019.

Wij informeren de gemeenteraad in de loop van 2018 over de Vpb-plicht.

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Lasten

27

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

27

0

0

0

0

0