Begroting 2019

Overzicht (hoofd) taakvelden

Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

54401000  Raadsgriffier

3

3

60010100  Raad en raadscommissies

679

679

60010200  College

823

823

60012100  Gewezen leden college burgemeester en wethouders

365

365

60021300  Juridische aangelegenheden

261

261

60050100  Bestuurlijke samenwerking

249

249

60060100  Ondersteuning gemeenteraad

136

136

60060200  Rekenkamercommissie

41

10

31

60060300  P&C -documenten Raad

65

65

61402900  Wijkbeheer

321

57

265

Taakveld 0.1 Bestuur

2.943

67

2.877

60030100  Burgerzaken algemeen

911

90

821

60030300  Verkiezingen en referenda

172

172

60031100  Team GEO

283

283

60040300  Baten en lasten ivm leges burgerzaken

162

587

-425

Taakveld 0.2 Burgerzaken

1.528

677

851

50030200  Huisvesting Axel

206

170

36

50030300  Huisvesting Sas van Gent

22

22

63102100  Gebouwen

982

521

462

63102200  Gronden

325

592

-267

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.535

1.283

253

61200100  Gemeentelijke brandweerzorg

166

166

61200600  Veiligheidsregio

4.146

4.146

61200700  Crisisbeheersing en rampenbestrijding

263

263

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.575

0

4.575

61400100  Beleid Openbare Orde en Veiligheid

79

79

61401100  Beschikkingen Openbare Orde en Veiligheid

95

24

71

61401200  Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

147

20

127

61401400  Overige beschermende maatregelen/Politie

51

51

61403000  Toezicht en Handhaving Leefomgeving

370

370

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

742

44

698

62100050  Wegenbeheersplan

5.293

5.293

62100100  Wegenonderhoud

859

2

857

62100200  Gladheidbestrijding en sneeuwruimen

381

381

62100300  Onkruidbestrijding verhardingen

515

515

62100500  Kabels en leidingen

80

100

-20

62100600  Werken voor derden wegen

8

8

62100750  Abri's

58

35

23

62100800  Beleidsplan Openbare Verlichting

970

104

867

62101100  Straatreiniging

810

810

62102100  Verkeer- en vervoerbeleid

146

146

62102200  Verkeersmaatregelen Stadsservice

108

8

100

62102300  Verkeersmaatregelen Techniek

295

11

284

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

9.523

260

9.264

62140000  Straatparkeren

145

145

62140100  Parkeergarages en fietsenstallingen

540

1

539

62140500  Parkeervergunningen/-ontheffingen

163

163

62140800  Parkeertoezicht inclusief naheffingen

78

78

62140900  Werken voor derden parkeren

12

49

-37

Taakveld 2.2 Parkeren

938

50

888

62200100  Havenbeleid

327

48

278

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

327

48

278

68100503  Nieuwe zeesluis Terneuzen

282

282

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

282

0

282

62500100  Openbaar vervoer

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

63100200  Economisch beleid

611

611

63100300  Economische projecten

104

104

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

715

0

715

63103000  Bedrijventerreinen

2.451

2.450

1

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.451

2.450

1

63100500  Bedrijven Investeringszone binnenstad Terneuzen

61

61

63101100  Weekmarkten

79

15

64

63110100  Opbrengst marktgelden

47

-47

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

140

123

17

63100400  Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

183

86

97

65600100  Toerisme en plattelandsontwikkeling

218

218

69350200  Forensenbelasting

305

-305

69360200  Toeristenbelasting

190

-190

Taakveld 3.4 Economische promotie

401

581

-180

64200100  Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

56003011  Brede School Kameleon Terneuzen

9

15

-6

56003012  Brede School Othene Terneuzen

9

120

-111

56003013  Brede School De Twijn Terneuzen

3

44

-41

56003014  Brede School 't Geuzennest Biervliet

6

43

-38

56003015  Brede School De Stelle Terneuzen

6

47

-41

56003017  Brede School het Mozaïek Sluiskil

40

-40

56003018  Brede School Laureyn (vm de Stelle) Philippine

25

-25

56003019  Brede School de Vlaswiek Koewacht

39

-39

64210200  Basisonderwijs onderwijshuisvesting

2.343

216

2.127

64310100  Speciaal (voortgezet) onderwijshuisvesting

446

446

64410200  Voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting

455

455

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

3.277

589

2.687

56004020  Natuur & Zo, incl. auto 74

220

187

33

64800600  Lokaal onderwijs

2.702

686

2.016

64800605  RMC-functie

561

561

64800610  Kwalificatiemiddelen en Leerplicht

360

360

64800620  Leerlingenvervoer

61

61

64820100  Volwasseneneducatie

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.904

1.855

2.049

65300100  Sportstimulering

181

181

65300101  Breedtesport

113

113

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

294

0

294

65301100  Overige sportaccommodaties

90

90

65302101  Sporthal 't Sportuus, Axel

129

8

120

65302105  Sportcentrum Vliegende Vaart

2.744

518

2.226

65303100  Exploitatie gymnastieklokalen

872

96

777

65304102  Zwembad Axel

252

41

210

65304103  Zwembad Koewacht

186

33

154

65304104  Zwembad Sas van Gent

268

48

220

65304105  Zwembad Zaamslag

135

8

127

65310100  Groene sportaccommodaties

755

7

748

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

5.431

759

4.672

54300900  Huisvesting Toonbeeld

276

198

79

65110300  Cultuurmenu's primair onderwijs

29

29

65110600  Beeldende-, muzikale vorming en kunstuitleen

1.026

1.026

65400100  Kunstbevordering

148

148

65400200  Kunstaanschaf en -exposities

15

15

65400300  Podiumprogrammering

1.251

523

728

65400400  Culturele evenementen

169

169

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.914

721

2.194

65410110  Industrieel Museum Zeeland

380

106

274

65410120  Museum het Warenhuis

972

455

518

65410130  Overige musea en museumbeleid

53

53

Taakveld 5.4 Musea

1.405

561

845

65410200  Monumentenzorg

124

124

65410400  Cultureel erfgoed

46

2

44

68211000  Beschermde stads- en dorpsgezichten

200

5

195

68211100  Watertoren Axel

53

11

42

68211101  Molen Axel

14

14

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

437

18

419

65100100  Bibliotheekvoorzieningen

1.466

26

1.440

65801100  Lokale Omroep

36

36

Taakveld 5.6 Media

1.502

26

1.476

55009020  Huisvesting Groenbeheer diverse kernen

110

110

55009030  Auto's en Machines Groenbeheer

584

584

62100400  Onderhoud bermen en sloten

54

54

65500200  Natuureducatie en -beheer

192

192

65601200  Kermissen

53

76

-23

65601300  Ondersteuning Volksfeesten/evenementen

72

21

51

65601400  Overige recreatieve voorzieningen

207

7

200

65601410  Overige recreatieve voorzieningen R&B

31

31

65602300  Onderhoud en renovatie openbaar groen

3.481

2

3.479

65602500  Beheer en onderhoud vijvers en kreken

106

106

65602600  Hondenspeelterreinen

65

65

65800100  Speelvoorzieningen

275

275

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.230

106

5.124

66500300  Kinderopvang en Peuterspeelzalen

325

32

293

66700100  Algemene voorzieningen Wmo

8.155

8.155

66700150  Vervoersvoorzieningen Wmo

918

918

66700200  Lokaal welzijnsbeleid

25

25

66700300  Welzijnsaccommodaties

1.937

90

1.847

66701000  Algemene voorzieningen Jeugd

312

5

307

66701100  Jeugdgebouwen

79

5

74

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

11.751

132

11.619

66710100  Eerstelijnsloket Wmo

66710200  Eerstelijnsloket Jeugd

1.477

1.477

Taakveld 6.2 Wijkteams

1.477

0

1.477

66101100  Bijstandsuitkering Participatiewet

15.237

14.398

839

66101150  Sociale recherche

328

166

162

66101200  Bijstandsuitkeringen BBZ

82

60

22

66101210  Bijstandsuitkeringen BOB

66101220  Bijstandsuitkeringen BBZ starters

19

19

66102010  Inkomensvoorzieningen IOAW

505

505

66102020  Inkomensvoorzieningen IOAZ

162

145

17

66140100  Minimabeleid

2.507

183

2.324

66140300  Afhandeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen

337

337

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

19.177

15.476

3.701

66110100  Sociale werkvoorziening

10.028

10.028

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

10.028

0

10.028

66230100  Participatiebudget - re-integratie  WWB

2.163

2.163

66230300  Participatiebudget - inburgering

138

138

66230501  ESF "ik kan eigenlijk best veel 3"

66230502  ESF "Aan de slag in Zeeland"

66230503  ESF "Aan de slag in Zeeland" 17-18

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

2.301

0

2.301

66610100  Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

1.589

5

1.584

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.589

5

1.584

66140500  Schuldhulpverlening

593

593

66620100  Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO

7.861

7.861

66670100  Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo

269

-269

66720100  PGB Wmo

441

441

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

8.895

269

8.626

66720200  PGB Jeugdhulp

383

383

66820200  Individuele voorzieningen Natura Jeugd

8.389

8.389

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

8.772

0

8.772

66410100  Zeemanscentrum

30

30

66630100  Opvang en beschermd wonen Wmo

200

200

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

230

0

230

66830200  Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd

1.578

1.578

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.578

0

1.578

67110100  Ambulancevervoer

6

6

67140100  Gezondheidszorg

1.097

2

1.095

67150100  Jeugdgezondheidszorg en CJG

925

12

913

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

2.028

14

2.014

55005030  Kolkenzuigers 41 t/m 43

117

117

55005040  Diverse Machines Infrabeheer

72

72

67220100  Onderzoeken rioleringen

120

120

67220300  Beheer en onderh. riolering door and.afd.+kap.lst.

2.517

2.517

67220400  Onderhoud pompen en gemalen (rioleringen)

484

484

67220500  Werken voor derden riolering

10

28

-18

67220600  Onderhoud vrij-vervalriolering Infrabeheer

381

381

67220610  Onderhoud vrij-vervalriolering Techniek

17

17

67220900  Operationeel beheer riolering

292

292

67221100  Waterhuishouding

224

224

67260100  Opbrengst rioolheffing

4.872

-4.872

Taakveld 7.2 Riolering

4.234

4.900

-666

55007040  Intern Logistiek (vrachtauto's 10, 11 en 12)

73

73

67210200  Lasten heffing en invordering afvalstoffenheffing

195

195

67210400  Huishoudelijk afval

6.121

289

5.832

67210500  Inzamelen en verwerken kunststofverpakkingen

17

185

-168

67210550  Inzamelen en verwerken textiel

43

80

-37

67211000  Bedrijfsafval

430

430

67211600  Werken voor derden reiniging

67

6

61

67250100  Opbrengst afvalstoffenheffing en bedrijfsafval

7.950

-7.950

Taakveld 7.3 Afval

6.946

8.510

-1.564

67230100  Milieusamenwerking

5

5

67230300  Milieubeleid

188

188

67230320  Externe veiligheid (Risico's in Zicht)

43

43

67230400  Milieutoets

336

336

67230500  Milieu-informatie

16

16

67230600  Handhaving milieu

943

1

942

67231600  Ongediertebestrijding

21

21

Taakveld 7.4 Milieubeheer

1.552

1

1.551

67240100  Exploitatie begraafplaatsen

598

4

594

67320100  Opbrengst begraafrechten

568

-568

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

598

572

26

68100100  Ruimtelijke advisering

431

431

68100200  Ruimtelijke planvorming

629

40

589

68100260  Project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (eigen budget)

87

30

57

68100262  Uitvoeringsprogramma Project ZVKZ

8

8

68100500  Ruimtelijke projecten

183

183

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

1.338

70

1.268

68300000  Bouwgrondexploitatie

472

467

5

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

472

467

5

68200200  Woningbouw

252

252

68210300  ISV/SDV

1.574

5

1.569

68220100  Woon-en welstandsbeleid

89

89

68221100  Handhaving Bouwen

244

10

234

68221400  Omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

717

717

68222100  Woonwagencentra

207

150

57

68222300  Beheer Basisadministratie Adressen en Gebouwen

131

131

68230100  Leges omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

1.792

-1.792

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

3.214

1.957

1.257

50010100  Treasury

-702

56

-758

69110100  Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

69130100  Deelnemingen

69140100  Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar

Taakveld 0.5 Treasury

-702

56

-758

69300200  Waardebepaling onroerende zaken woningen

236

236

69320200  Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

6.842

-6.842

Taakveld 0.61 OZB woningen

236

6.842

-6.606

69310200  Onroerende-zaakbelasting gebruikers

4.226

-4.226

69320300  Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen

5.995

-5.995

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

0

10.221

-10.221

62150100  Opbrengst parkeerbelasting en -heffing

1.050

-1.050

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

0

1.050

-1.050

69370200  Hondenbelasting

403

-403

69390100  Precariobelasting

580

-580

69400100  Lasten heffing en invordering gem. belastingen

285

285

Taakveld 0.64 Belastingen Overig

285

983

-698

69210100  Algemene Uitkeringen

78.511

-78.511

69230100  Uitkering deelfonds sociaal domein

10.679

-10.679

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

89.190

-89.190

69220200  Stelposten

2.126

250

1.876

69220300  Onvoorziene uitgaven

250

250

69220400  Vervanging

250

250

69220500  Naheffing B.T.W.

69221100  Voormalig personeel

46

46

69226000  Oninbaarverklaarde debiteuren

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

2.672

250

2.422

69420100  Vennootschapsbelasting (VpB)

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

69900100  Resultaat van de rekening van baten en lasten

215

28

187

Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

215

28

187

50030100  Huisvesting Terneuzen

1.251

1.251

51003000  Team  informatie- en comm.technologie (ICT)

3.062

704

2.358

51004000  Team Bestuur en Interne Zaken

3.020

367

2.652

51005000  Team Financiën

1.284

75

1.209

51006000  Team Personeel en Organisatie

1.792

477

1.315

51007000  ID-Banen

53005000  Team Vergunningen

54001000  Directie

288

288

54101000  Controlling

377

377

55001000  Afdelingshoofd R&B+weekd.auto 73+beveilig.wgn.69

378

378

55007000  Team Stadsservice (auto 13 t/m 21,23,76,77 t/m 79)

105

105

55008000  Team Groen

107

6

101

55009000  Team Techniek (auto 22 t/m 31 en 22,104,106,107)

126

126

55009010  Centrale huisvesting Koegorsstraat Terneuzen

1.161

100

1.061

55010000  Team Handhaving en dienstauto's 108,109 en 111

25

5

20

56001000  Afdelingshoofd Samenleving

123

123

56002000  Team Uitkeringenadministratie

266

266

56003000  Team Maatschappelijke Ontwikkeling

130

130

56004000  Team Werk en Inkomen

94

71

23

56005000  Team Sport- en Welzijnsaccommodaties

168

168

56006000  Team Publiekszaken

246

246

56007000  Team Informatie- en Servicecentrum (ISC)

973

973

58001000  Afdelinghoofd Omgeving en Economie

104

104

58002000  Team Beleidsontwikkeling

118

118

58003000  Team Planvorming

93

93

58004000  Team Vergunningen

46

46

60020500  Kabinet

10

10

60021100  Bestuursondersteuning college

311

311

60021400  Ondernemingsraad

133

133

60022100  Communicatie

520

520

60023100  Ontwikkeling dienstverlening

53

53

Taakveld 0.4 Overhead

16.364

1.805

14.558

69800100  Programma Bestuur en ondersteuning

284

-284

69800101  Programma Veiligheid

69800102  Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

41

-41

69800103  Programma Economie

12

-12

69800104  Programma Onderwijs

2

-2

69800105  Programma Sport, cultuur en recreatie

337

-337

69800106  Programma Sociaal domein

2.715

-2.715

69800107  Programma Volksgezondheid en milieu

105

177

-72

69800108  Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern.

249

107

142

69800109  Algemene dekkingsmiddelen

976

394

582

69800110  Overhead

69800112  Mut. res. progr. Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

1.330

4.069

-2.739

Totaal Mutaties reserves

1.330

4.069

-2.739

Resultaat

157.079

157.079

0