Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf komen het onderhoud aan wegen, openbare verlichting, riolering, water, groen en gebouwen aan de orde. Voor deze categorieën geven wij aan wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en hoeveel dat mag kosten.

Het onderhoud vindt plaats aan de hand van de volgende beheerplannen:

  • Wegen: Wegenbeheerplan 2018-2022;
  • Openbare verlichting: Beleidsplan openbare verlichting 2015-2024;
  • Riolering: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (VGRP). Het beleid uit dit VGRP hanteren wij ook in 2016, 2017 en 2018. Vanaf jaarschijf 2019 werken wij met een nieuw Water- en Rioleringsplan 2019-2023 (WRP);
  • Water: als onderdeel van het VGRP en vanaf 2019 als onderdeel van het WRP;
  • Groen: Groenbeheerplan;
  • Gebouwen: Gebouwenbeheerplan.

Beleid
Wij hebben op genoemde onderdelen een wettelijke onderhoudsplicht, met uitzondering van de gebouwen. De beheerplannen geven, naast kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de onderhoudssituatie, informatie over de uit te voeren werkzaamheden en de benodigde financiële middelen. De gemeenteraad bepaalt bij de vaststelling van de plannen de kwaliteit van het onderhoudsniveau en bij vaststelling van de begroting de omvang van de financiële middelen.

In het coalitieakkoord Sterk, betrokken & vitaal is opgenomen dat we extra aandacht geven aan energietransitie, klimaatbeleid en afvalinzameling. Daarnaast onderzoeken wij of we de rioolheffing kunnen koppelen aan het waterverbruik. Hiermee bereiken wij een andere heffingsgrondslag en stimuleren we duurzaam gebruik van water.

Wegen

Als wegbeheerder hebben wij vanuit de Wegenwet de zorgplicht voor de wegverhardingen binnen de bebouwde kom. Dit houdt in dat we de veiligheid van de weggebruikers waarborgen en zorgen voor het goed functioneren van de wegen. Wij zijn wettelijk aansprakelijk voor schade aan derden die veroorzaakt is door gebreken aan de verharding. Dit vraagt een effectief en efficiënt wegbeheer.
In het Wegenbeheerplan 2018-2022 is het beleidskader (inclusief het onderhoudsniveau) voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen vastgelegd. Hierbij is rekening gehouden met het Referentieniveau (CROW).

Kerncijfers wegen

Aantal kilometers weg

344 km

Waarvan binnen bebouwde kom

99%

Waarvan buiten bebouwde kom

1%

Oppervlakte wegennet

3.394.000 m²

Waarvan klinkers

38%

Waarvan asfalt

60%

Openbare verlichting (OVL)

Het doel van Openbare verlichting is het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren. Het moet bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en een leefbare situatie. Daarnaast is er samenhang met andere beleidsterreinen, zoals milieu, energie en openbaar groen. Het beleid is vastgelegd in het beleid- en beheerplan 'Openbare verlichting 2015-2024'. In dit plan is opgenomen, dat alle armaturen die worden vervangen, standaard worden uitgerust met LED verlichting. In 2034 zal dan alle openbare verlichting zijn uitgerust met LED-verlichting. Het in onderstaand staatje genoemd percentage LED-verlichting groeit derhalve jaarlijks met zo’n 5%. Doel is een goede kwaliteit van de openbare verlichting te realiseren met minimaal energieverbruik en tegen aanvaardbare kosten.

Kerncijfers openbare verlichting

Aantal masten

12.000

Aantal armaturen

14.000

Waarvan LED verlichting

18%

Riolering

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
Vanuit de wet Milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) is vastgelegd hoe de gemeente invulling geeft aan deze wettelijke zorgplicht. Momenteel stellen we een nieuw Water- en Rioleringsplan 2019-2023 op.

Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ (SAZ+)
Zowel vanuit wetgeving als vanuit regionale behoefte wordt steeds meer accent gelegd op samenwerking met partners binnen de (afval-)waterketen. Hiertoe is al enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst (SAZ+) van kracht tussen de Zeeuwse gemeenten, Waterschap en waterbedrijf Evides.
Door de klimaatverandering ervaren we steeds meer wateroverlast door heviger wordende buien. Hierdoor is vanuit het SAZ+ Zeeland breed een onderzoek geweest naar de meest kwetsbare gebieden per gemeente.

Kerncijfers riolering

Aantal kilometers riolering

517 km

Waarvan vrij-vervalriolering (409 km)

Waarvan mechanische riolering (pers-,druk-/vacuüm) (108 km)

80%
20%

Aantal gemalen en pompunits
Aantal sloten/oppervlaktewateren

606 stuks
67 km

Openbaar groen

Het groenbeheerplan vormt het uitgangspunt voor het onderhoud van het openbaar groen. Voorgaande jaren zijn veel plantvakken omgevormd naar onderhoudsvriendelijker gras. In navolging op het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen geldt vanaf november 2017 ook een verbod op chemische onkruidbestrijding in het openbaar groen. Hierdoor zoeken wij opnieuw naar een efficiënte wijze om de beeldkwaliteit van het openbaar groen op peil te houden. Vanaf begin 2018 zijn alle groengegevens intern digitaal beschikbaar in het groenbeheersysteem. 2018 gebruikten we om het chemievrij beheer te monitoren. In 2019 schrijven wij een nieuw groenplan waar zowel beleid als beheer in opgenomen is.

Kerncijfers groen

Oppervlakte plantsoenen

Ca.4.000.000 m²

Aantal bomen

Ca. 27.500  stuks

Gebouwen

Wij zijn eigenaar van diverse gebouwen en bouwwerken en verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer. Wij willen de gebouwen in een goede staat van onderhoud houden. Hierbij houden wij rekening met de bestemming en het gebruik ervan. Overtollige gebouwen stoten wij af. Zolang deze niet afgestoten zijn, zorgen wij dat deze in goede staat blijven.
Dit doen wij op basis van de in het gebouwenbeheersysteem Homerun opgenomen onderhoudswerken. Jaarlijks kijken wij kritisch welk noodzakelijk onderhoud we moeten uitvoeren en welk onderhoud we kunnen doorschuiven.
Voor het onderhoud van de gebouwen is jaarlijks een taakstellend budget beschikbaar. Om tegenvallers en fluctuaties in de jaarplannen op te vangen is een reserve 'onderhoud gebouwen' beschikbaar. Voor 2019 bedraagt het budget voor onderhoud gebouwen € 2.164.000 (inclusief onttrekking aan reserve onderhoud gebouwen van € 192.000). De reserve 'onderhoud gebouwen' dient ook om in de toekomst uitgestelde onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. Indien noodzakelijk voegen wij hier middelen aan toe.

Kerncijfers gebouwen

Eigen huisvesting

13 st

Kunst en cultuur

19 st

Welzijn en zorg

20 st

Sport en recreatie (incl. zwembaden)

16 st

Brede scholen

7 st

Parkeergarages

2 st

Woonwagens en bergingen

66 st

Brandweergarages

7 st

Scholen primair onderwijs

15 st

Scholen voortgezet onderwijs

2 st

Overige gebouwen

20 st

Aantal m² bruto vloer oppervlakte (bvo) excl. scholen

157.922 m²

Wat mag het kosten?

Financiële consequenties onderhoud kapitaalgoederen
x € 1.000

Exploitatie

Wegen

279

Openbare verlichting

211

Riolering (inclusief pompen en gemalen)

327

Openbaar groen

1.121

Gebouwen (inclusief scholen)

2.164

Totaal Onderhoud

4.102

Dit betreffen alleen de exploitatielasten die opgenomen zijn in de begroting. De kapitaallasten worden verantwoord op het desbetreffende programma.