Begroting 2019

Overhead

Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in de primaire processen, waaronder directie, financiën, controlling, personeel en organisatie, ICT, facilitaire, bestuurs- en juridische zaken en huisvesting.

Overzicht Overhead

2019

2020

2021

2022

Omschrijving

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Salarissen en sociale lasten

9.204

9.204

9.204

9.204

Belastingen

98

98

98

95

Ingeleend personeel

177

158

158

158

Overige goederen en diensten

5.105

5.078

4.905

4.922

Inkomensoverdrachten - gemeenten

12

12

12

12

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

12

12

12

12

Leasetermijnen

401

401

401

401

Afschrijvingen

969

1.052

1.112

1.110

Toegerekende reële rente

768

794

808

777

Totaal Lasten

16.746

16.809

16.711

16.690

Baten

Uitgeleend personeel

5

5

5

5

Leges en andere rechten

8

8

8

8

Overige goederen en diensten

172

172

172

172

Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

1.621

1.615

1.615

1.615

Totaal Baten

1.805

1.799

1.799

1.799

Totaal Overhead (A)

14.940

15.010

14.912

14.891

Totaal Overhead

14.940

15.010

14.912

14.891

Doorberekening aan Investeringen en Bouwgrond

-380

-380

-380

-380

Totaal Overhead na toerekening Investeringen en Bouwgrond

14.560

14.630

14.532

14.511

Overhead salarissen over de totale salariskosten

2019

2020

2021

2022

bedragen x € 1.000

Salarissen op taakveld overhead (A)

9.204

9.204

9.204

9.204

Totale salarissen (B)

29.095

29.095

29.095

29.095

% overhead salarissen (A/B)

32%

32%

32%

32%

Overhead over het begrotingstotaal

2019

2020

2021

2022

bedragen x € 1.000

Totale overhead (A)

14.940

15.010

14.912

14.891

Totaal afgerond begrotingstotaal (B)

157.000

157.000

157.000

157.000

% overhead begrotingstotaal (A/B)

10%

10%

9%

9%

Toelichting
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, personeel en organisatie, de gemeentesecretaris, inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement), juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging),  documentaire informatievoorziening (DIV), managementondersteuning primair proces.

Lasten:

  • Salarissen en sociale lasten: Hieronder vallen de salariskosten die samenhangen met de hierboven genoemde onderdelen;
  • Belastingen: Te betalen belasting o.a. waterschap voor gemeentelijke huisvesting;
  • Ingeleend personeel: Kosten voor inhuur personeel op verschillende afdelingen;
  • Overige goederen en diensten: Hieronder vallen de personele kosten zoals scholing, reis en verblijfkosten (ca. € 555.000), Huisvestingslasten zoals onderhoudskosten,  gas en elektra  (ca. € 1.335.000), lidmaatschappen  (ca. € 160.000), Verzekeringen  (ca. € 560.000), Archief, kopieer, schoonmaak, telefoon en porti kosten  (ca. € 1.235.000), en diverse andere overhead kosten;
  • Inkomensoverdrachten: Hieronder valt onder andere de bijdrage aan de personeelsvereniging;
  • Lease termijnen: De computers en mobiele telefoons zijn ondergebracht in een lease contract;
  • Afschrijvingen: De afschrijvingslasten voor de geactiveerde kosten van onder andere de huisvesting van de gemeentelijke gebouwen en ICT apparatuur;
  • Toegerekende reële rente: De rente die toegerekend wordt aan de geactiveerd kosten.

Baten:

  • Uitgeleend personeel: inkomsten voor de werkzaamheden die ons eigen personeel uitvoert voor andere instanties;
  • Leges en andere rechten: betreft o.a. de leges die we ontvangen voor vergunningen;
  • Overige goederen en diensten: betreft voornamelijk terug ontvangst van kosten zoals gas en elektra;
  • Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen: Dit betreffen de inkomsten van overheden en gemeenschappelijke regelingen zoals de dienstverlenings overeenkomst met de RUD Zeeland.

Berekening overheadpercentage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.

In bovenstaande tabel is af te lezen dat in 2019 het percentage overhead 75% bedraagt.

Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 75% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten, de parkeergelden de marktgelden en de leges.

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

13.660

15.623

16.366

16.429

16.331

16.310

Baten

1.936

1.937

1.805

1.799

1.799

1.799

Saldo

11.724

13.686

14.560

14.630

14.532

14.511

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Toevoegingen:

tableCell2

tableCell3

tableCell4

tableCell5

tableCell6

tableCell7

Onttrekkingen:

tableCell2

tableCell3

tableCell4

tableCell5

tableCell6

tableCell7

Reserve project publiekszaken

20

Investeringen

Machines, materiaal en tractiemiddelen afdeling R&B

1.445

731

255

1.267

Tachymeter

40

Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor

30

Huisvesting stadhuis/stadskantoor Terneuzen

3.000

Nieuwe hardware

200

Vernieuwen bureaustoelen

200

Aanleg depot afdeling R & B

190

Incidentele baten en lasten