Begroting 2019

Veiligheid

Veiligheid

Tot dit programma behoren brandweer, beperking en bestrijding van rampen en zware ongevallen en openbare orde en veiligheid.

Missie

De gemeente Terneuzen heeft een veilige woon- en leefomgeving.

Taakvelden

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 5.318

3,4 %

Baten

€ 44

0,0 %