Begroting 2019

Financiële positie - Meerjarenperspectief

In onderstaande tabel geven wij het verloop van de financiële ontwikkelingen weer ten opzichte van de Perspectievennota 2019-2022. Aansluitend lichten wij dit toe.

Omschrijving (bedragen *€ 1.000, - = nadeel)

2019

2020

2021

2022

Aansluiting 6e begrotingswijziging 2018 op brief financiële positie 26 juni 2018 (volgens bijlage bij 6e begrotingswijziging 2018)

-80

-80

-88

-92

Mutaties 7e begrotingswijziging 2018

6

11

12

12

Mutaties Begroting 2019:

Extra onderhoud toename groenareaal Othene

-90

-90

-90

-90

Communicatiecampagnes gescheiden afvalinzameling

-40

Verhoging tarieven OLAZ

-134

Vorming Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en regiobureau

-55

-55

-55

-55

E-depot: Fasering aansluitingstraject 2018 t/m 2021 vervalt

-50

-25

0

0

Actualisatie salarissen

0

0

0

594

Minder toerekening rente aan grondexploitatie

-109

-109

-109

-109

Invulling PM posten exploitatie

-120

-40

-25

-25

Bijdrage uit de reserve ruimen graven voor 1/1/2017 t.b.v. dekking salarissen

151

151

151

151

Rente voordeel

674

674

674

674

Beurtvaartkade

570

Overige mutaties

-3

44

115

-132

Voorlopig begrotingssaldo

187

1.234

826

934

Totaal Begroting

0

0

0

0

Ieder jaar verwachten wij een positief begrotingssaldo. Deze bedragen staan vermeld achter voorlopig begrotingssaldo. Om de begroting op nul te laten uitkomen, hebben wij deze bedragen opgenomen als voorlopig positief begrotingssaldo onder het taakveld 0.11 resultaat van de rekening van baten en lasten. Dit betekent dat deze bedragen nog beschikbaar zijn als vrije budgetruimte.

Het meerjarenperspectief dat wij nu kunnen bieden, is tot stand gekomen na diverse stappen. Eerst actualiseerden wij in de Perspectievennota 2019-2022 de financiële positie. In de brief aan de gemeenteraad van 26 juni 2018 verwerkten wij vervolgens de Meicirculaire 2018 Gemeentefonds. Als gevolg hiervan actualiseerden wij de financiële positie nogmaals.

Toelichting ontwikkelingen:

Extra onderhoud toename groenareaal Othene
Eind juni hebben we de totaliteit van de overgedragen groenelementen aan de gemeente in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat het budget voor groenonderhoud onvoldoende is om het afgesproken onderhoudsniveau te handhaven. Doordat we geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken, is met name de uitbreiding van de groenelementen in Othene een knelpunt. Hiervoor verhogen wij nu het budget.

Communicatiecampagnes gescheiden afvalinzameling
We willen voldoen aan de doelstelling 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG) van het Rijk. Dit betekent 100 kg restafval per jaar per inwoner in 2020. Om iedereen hiervan bewust te maken en de daarvoor benodigde gescheiden afvalinzameling te realiseren zijn er communicatiecampagnes nodig. Hiervoor nemen wij nu een incidenteel bedrag op.

Verhoging tarieven Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland  (OLAZ)
Verwerking financiële gevolgen raadsbesluit 00121- OLAZ, jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018, begroting 2019 van de raadsvergadering op 31 mei 2018.

Vorming Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en regiobureau
Al langere tijd wordt er in Zeeland gesproken over de geconstateerde veelheid en versnippering aan (algemene) overlegvormen tussen de Zeeuwse overheden. In een bijeenkomst van de Tafel van 15 op 14 november 2017 werden hierover afspraken gemaakt. Het gaat hierbij om de stroomlijning aan te pakken van allerlei overlegvormen tussen de Zeeuwse overheden, om in de toekomst een bestuurlijke kerngroep te vormen en om deze kerngroep professioneel te laten ondersteunen door een regiobureau. Wij onderschrijven de gekozen aanpak en stellen voor het benodigde budget beschikbaar te stellen voor de vorming van een Zeeuws regiobureau. Voor de gemeenten gaat het hierbij om € 1,00 per inwoner. De provincie wordt daarbij voorgesteld om op basis van het inwonertal van de grootste gemeente (Terneuzen) een bijdrage te leveren en het waterschap wordt verzocht om op eigen kosten zorg te dragen voor de huisvesting van de medewerkers van het regiobureau in het kantoor van het Waterschap in Middelburg. De bijdrage voor Terneuzen aan de vorming van het Zeeuws regiobureau hebben wij nu opgenomen in de begroting. Het voorstel wordt behandeld in de raadscyclus van september 2018.

E-depot: fasering aansluitingstraject 2018-2021 vervalt
Het e-depot is een digitale infrastructuur voor het waarborgen van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie. In de begroting 2018 namen wij voor het eerst ramingen op voor het E-depot. Deze bedragen waren gebaseerd op de fasering van dat moment. Er is een nieuw landelijk kostenmodel vastgesteld voor het E-depot. De structurele uitgaven blijven voor de gemeente Terneuzen vrijwel gelijk. De ingangsdatum is 2019. De fasering in kostenopbouw vervalt daarmee. Om deze reden passen wij onze ramingen voor 2018 t/m 2020 aan. De raming voor 2018 pasten wij al in de 2e bestuursrapportage 2018 aan. De ramingen voor 2019 en 2020 verwerken wij in de begroting 2019.

Salarissen
In de bedragen voor het begrotingsjaar 2022 is ten onrechte een bijstelling van de salarissen dubbel meegenomen. In het voorlopig begrotingssaldo 2022 vanuit het begrotingsjaar 2018 zat al een cao verhoging van 2,2 %. Daarnaast is bij de perspectievennota 2019-2022 nogmaals een bedrag toegevoegd van € 600.000. (zie pagina 9 van de Perspectievennota 2019-2022). In deze begroting corrigeren wij nu het in 2018 voor 2022 meegenomen bedrag. Dit levert in de jaarschijf 2022 een voordeel op van € 594.000.

Minder toerekening rente aan grondexploitatie
In de geactualiseerde ramingen van de grondexploitatie en de bedrijventerreinen zijn meer geplande grondverkopen opgenomen. Dit leidt tot een lagere boekwaarde van de plannen op 1-1-2019. Een lagere boekwaarde heeft als gevolg dat wij minder rente aan de grondexploitatie en bedrijventerreinen kunnen toerekenen. Dit is een nadeel voor de exploitatie.

PM posten
In de perspectievennota 2019-2022 waren diverse PM posten opgenomen, zowel in de exploitatie als in de investeringen.

Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn voor onze economische ontwikkeling onmisbaar. Wij vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten in onze gemeente goed kunnen wonen en integreren. Samen met bedrijven pakken wij dit thema op. We zetten zowel in op oplossingen voor de korte als voor de lange termijn. Hiervoor nemen wij nu een bedrag op van € 40.000 voor extern onderzoek. Naast het bieden van oplossingen speelt handhaving een belangrijke rol. Het gaat onder andere om overbewoning, overlast en brandveiligheid. Om de handhaving op dit onderwerp uit te breiden zal een beroep worden gedaan op de middelen die we hiervoor eerder in de Perspectievennota hebben opgenomen en die nu ook in voorliggende begroting zijn doorvertaald.

Bedrijventerrein Terneuzen-Zuid
Indien de huidige belangstelling en uiteindelijke uitgifte blijft groeien verwachten wij dat de gronden op het bedrijventerrein Terneuzen -Zuid sneller uitgegeven zijn dan voorzien. Om deze reden laten wij een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van dit bedrijventerrein. Hiervoor hebben wij een bedrag opgenomen van € 40.000.

Citymarketing
De Stichting Citymarketing Terneuzen is van plan om een subsidieaanvraag in te dienen voor de periode 2019-2022. Wij verwachten dat het totale gevraagde subsidiebedrag hoger is dan de som van de bijdragen die de Stichting Citymarketing Terneuzen tot nu toe jaarlijks heeft ontvangen. In deze begroting hebben wij deze post vooralsnog als PM post opgenomen. De subsidieaanvraag leggen wij voor in een apart voorstel aan de raad. Dit is ingepland voor de vergadering van 8 november 2018.

Omgevingswet
Op basis van de nieuwe omgevingswet moeten wij voor ons gehele grondgebied één omgevingsplan maken. Dit plan gaat verder dan de huidige bestemmingsplannen. Daarnaast moeten we omgevingsvisies maken voor het gehele grondgebied. We gaan hierbij visies per kern opstellen. Om hier invulling aan te geven nemen wij voor de jaren 2019 en 2020 jaarlijks een bedrag op van € 40.000. Voor de jaren 2021 en 2022 nemen wij jaarlijks € 25.000 op.

Verknopen en verkopen
Verknopen en verkopen is onze werkwijze om te komen tot een krachtig stads centrum voor Terneuzen. Het terugbrengen van de hoeveelheid winkelvloeroppervlak geeft concreet aanleiding voor herbestemming/functieverandering. In de Perspectievennota 2019-2022 namen wij hiervoor al een bedrag van € 200.000 op. Voor de jaren 2020 en verder hebben wij een PM post opgenomen. Op 13 december 2018 leggen wij de raad een apart voorstel over Verknopen en verkopen voor.

aan-z
In de Perspectievennota 2019-2022 namen wij voor 2019 een bedrag op van incidenteel € 1,5 miljoen voor de overdracht van bedrijfsvoeringstaken en verdere professionalisering van de dienstverlening van aan-z. Dit vooruitlopend op de uitwerking hiervan en omwille van de voortgang van de dienstverlening. Voor de jaren 2020 en verder namen wij nog geen bedragen op. Vooralsnog laten we deze ramingen in de begroting 2019 staan. De verdere financiële uitwerking van aan-z leggen wij in een apart voorstel voor aan de raad. Dit is ingepland voor de vergadering van 8 november 2018.

PM posten in de investeringen

Investeringen onderwijshuisvesting
In de Perspectievennota 2019-2022 zijn PM bedragen opgenomen voor de Herpositionering onderwijshuisvesting rivierenbuurt, onderwijshuisvesting Hoek en Westdorpe, gymnastieklokaal Hoek en onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs.

In deze begroting laten we deze investeringen vooralsnog op PM staan, omdat er in alle huisvestingssituaties nog veel te veel onduidelijkheden zijn. Vragen die in overleg met betrokkenen nog moeten worden beantwoord zijn onder meer.:
- Welke partijen, naast het onderwijs, zullen participeren in de huisvesting?
- Wordt er in de (ver) bouwplannen rekening gehouden met energie neutraal bouwen (BENG)?
- Gaan we voor nieuwbouw, verbouw, renovatie ?
- Locatie van eventuele nieuwbouw, verwervingskosten grond?
- Hoe zit het dan met restant boekwaarde?
- Hetzelfde geldt voor de gymnastieklokalen, nieuwbouw, verbouw?
- Wat gaat de inbreng zijn van de schoolbesturen?
We gaan de huisvestingsvraagstukken verder uitwerken in voorstellen aan de raad. Dit betekent concreet een uitgewerkt, goed onderbouwd voorkeursscenario inclusief kostenraming. Voor Hoek en rivierenbuurt zetten wij hierbij in op 2020, voor Westdorpe en voortgezet onderwijs op 2021. In het raadsbesluit van 15 maart 2018 staan de uitgangspunten voor de verdere uitwerking.

Investering Stadhuisplein
In de Perspectievennota 2019-2022 is een PM post opgenomen voor de herinrichting van het Stadhuisplein. Deze investering schuiven wij op basis van een geactualiseerde planning door naar het jaar 2023. Hierdoor valt dit bedrag niet binnen de periode van de meerjarenraming.

Bijdrage uit de reserve ruimen graven voor 1/1/2017 t.b.v. dekking salarissen
Voor het project ruimen van de graven zijn er drie vacatures in de begroting 2019 opgenomen. De kosten van deze vacatures zijn opgenomen in de post salarissen. Wij dekken deze salarissen door € 151.000 te onttrekken aan de reserve ruimen graven voor 1/1/2017.

Rentevoordeel
Jaarlijks bekijken we de raming van de rente opnieuw. We maken hierbij een inschatting op basis van de liquiditeitenplanning, maar ook basis van het investeringsprogramma. In de praktijk blijkt dat de investeringen achterlopen. Dit is te zien aan de restantkredieten op het eind van het jaar. De rente voor het investeringsprogramma ramen we dus wel maar als de uitvoering van het investeringsprogramma achterloopt hebben de hiervoor geraamde rente over. Bij de berekening van de onderuitputting van de kapitaallasten op basis van de uitkomsten van de jaarrekening bij de 1e bestuursrapportage komt dit tot uiting. Dit leverde de laatste jaren een behoorlijk voordeel op bij de tussentijdse rapportage. We volgen de rente ontwikkelingen nauwgezet maar het is lastig om een lange tijd vooruit te kijken. Als de rente sterk oploopt en we moeten een langlopende geldlening aantrekken dan hebben we gelijk hogere rentelasten. Daarom hebben we altijd een buffer in onze raming op de rentelasten. Omdat de afgelopen jaren de schuldpositie is verbeterd hebben we minder rentelasten. Hierdoor kunnen wij de raming vanaf 2019 structureel verlagen.

Beurtvaartkade
De eigendom van de gronden is in handen van de gemeente en voor een deel ook bij het havenbedrijf. In samenwerking met het havenbedrijf zijn wij overeengekomen om de gronden te verkopen aan de ontwikkelcombinatie Sprangers/Cordeel voor de bouw van een woontoren annex hotel. Wij ramen hiervoor een netto-opbrengst van € 570.000 in 2020.

Overige mutaties inclusief afronding
Dit betreft bijstellingen van diverse ramingen onder de lasten en baten welke resulteren in per saldo nadeel voor 2019 van € 3.000. Voor een belangrijk deel betreft dit de structurele doorwerking van mutaties die voortkomen uit de 2e Bestuursrapportage 2018. Hierin zit ook de gewijzigde fasering van de bijdrage VO volgens het transitiearrangement. Dit is de voornaamste reden van de fluctuaties tussen de jaren.

Overige aandachtspunten

Septembercirculaire 2018 Gemeentefonds
De begroting 2019 is gebaseerd op de Meicirculaire 2018 Gemeentefonds. Bij de behandeling van de begroting 2019 op 11 september 2018 in het college van Burgemeester en Wethouders was de Septembercirculaire 2018 Gemeentefonds nog niet beschikbaar. De verwachting is dat deze, evenals in de voorgaande jaren, op Prinsjesdag (18 september 2018) wordt gepubliceerd. Na verwerking van de septembercirculaire informeren wij de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief. Hierin actualiseren wij tevens de financiële positie. Dit doen wij nog voor de behandeling van de begroting 2019 in de raadscyclus van 8 november. De financiële gevolgen van de septembercirculaire verwerken wij vervolgens in de 1e begrotingswijziging 2019.

Actualisatie waardeontwikkeling WOZ
Momenteel vindt een actualisatie plaats van de heffingsgrondslag voor de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de forensenbelasting. Hierover zijn wij in overleg met Sabewa Zeeland. Voorlopige cijfers laten zien dat de waardeontwikkeling van de onroerende zaken hoger is geweest dan vorig jaar geprognosticeerd. Dit strookt met de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. De verwachting is dat dit leidt tot meer belastingopbrengsten dan geraamd. Zodra hierover duidelijkheid is stellen wij de ramingen van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de forensenbelasting bij. Wij streven ernaar om dit te verwerken in de begrotingswijziging die in de vergadering van 13 december 2018 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Wij merken op dat hogere WOZ-waarden van onroerende zaken ook leidt tot een grotere aftrek eigen opbrengsten bij de algemene uitkering.

Precariobelasting
Gemeenten die op 10 februari 2016 een verordening met tarief hebben vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen, kunnen op grond van een overgangsregeling nog precariobelasting heffen tot 1 januari 2022. Aan deze overgangsregeling is de voorwaarde verbonden, dat wij maximaal het tarief mogen heffen zoals dat gold op 10 februari 2016. Wij hebben daarom het tarief niet aangepast. In de begroting 2019 hebben wij rekening houdend met lopende bezwaarprocedures de inkomsten aan precariobelasting geraamd op € 580.000. Deze geraamde opbrengsten voegen wij toe aan de reserve precariobelasting.

Energieklasse gemeentelijke gebouwen
In het kader van de verduurzaming van gebouwen dienen kantoren vanaf 2023 dusdanig duurzaam te zijn uitgevoerd dat ze op dat moment dienen te beschikken over energielabel C en in 2025 over energielabel A. In verband hiermede heeft recentelijk een overleg plaatsgehad hoe hiermee om te gaan. Daarin is de afspraak gemaakt te komen tot een structurele aanpak met een planning voor de volgende deeltaken:

 • Het doen van een inventarisatie van gemeentelijke gebouwen met een verplichte energielabeling + het vaststellen van het huidige energielabel per object;
 • Voorbereiding en opstelling maatwerkadviezen als input voor de aanbesteding;
 • De aanbesteding van de labeling (gefaseerd in kleine en grote objecten)
 • De uitvoering van de labeling (gefaseerd in kleine en grote objecten)
 • Controle
 • Overdracht en beheer.

Uit de maatwerkadviezen volgen bouwtechnische aanpassingen van de in aanmerking komende objecten. Het wordt niet uitgesloten dat de kosten hiervan flink kunnen oplopen. In de Perspectievennota 2020-2023 geven wij hier verder uitwerking aan.

Investeringen
In bijlage I bij deze begroting is het investeringsprogramma opgenomen voor de jaren 2019 tot en met 2022. De investeringen boven € 500.000 betreffen

 • Reconstructie wegen
 • Ontwikkeling veerhaven
 • Uitvoering VGRP (inclusief afvalwater transportsysteem)
 • Verbinding (winkel)gebieden Axelsedam
 • Plint Nieuwstraat Zuid
 • Machines, materiaal en tractiemiddelen
 • Huisvesting stadhuis en stadskantoor

Reconstructie wegen
Op basis van het wegenbeheersplan ramen wij jaarlijks € 1.600.000 voor onderhoud en reconstructie voor ons wegennet.

Ontwikkeling veerhaven

Vanaf 2017 t/m 2020 nemen wij jaarlijks een investering op van € 675.000 voor de ontwikkeling van de Veerhaven Terneuzen fase 1b en 2. In 2021 is een investering van € 200.000 voorzien. Conform het raadsbesluit over het projectvoorstel ICOON dat behandeld is in de raad van april 2017 wordt € 100.000 verschoven van deze jaarlijkse € 675.000 van 2020 naar 2018. Zodat de fasering aangepast wordt naar € 775.000 in 2018, € 675.000 in 2019, € 575.000 in 2020 en € 200.000 in 2021.

Investeringen onderwijshuisvesting
Wij hebben PM posten opgenomen voor onderwijshuisvesting. Voor de Herpositionering onderwijshuisvesting Rivierenbuurt (2020), Onderwijs huisvesting Hoek (2020) en Westdorpe (2021), Gymnastieklokaal Hoek (2020) en onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs (2021).

Uitvoering VGRP (inclusief afvalwater transportsysteem)

Op basis van het VGRP ramen wij jaarlijks € 2.200.000 voor onderhoud en reconstructie voor onze rioleringen. Naast de investering ten behoeve van het VGRP is vanaf 2020 een bedrag opgenomen van € 678.560 voor de bijdrage aan de afvalwater transportsysteem aan het waterschap Scheldestromen. De totale bijdrage is € 4.071.360 en zal in zes gelijke termijnen van € 678.560 vanaf 2020 beschikbaar worden gesteld aan het waterschap.

Verbinding (winkel)gebieden Axelsedam
Nu de locatie Kennedylaan West is gerealiseerd, de ontwikkelingen op de Beurtvaartkade in een vergevorderd stadium verkeren en ook een aanvang is genomen met de bouw van de Kop van de Noordstraat, is het zaak om al deze gebieden met elkaar te verbinden. De Axelsedam is de schakel tussen de oude en de nieuwe stad. Er zal een financiële reserve aangelegd moeten worden om de Axelsedam her in te richten en een ruimte te creëren die de winkelgebieden op een natuurlijke wijze verbindt en daarnaast een representatief toegangsgebied van het centrum vormt. Voor deze investering nemen we € 2.600.000 investeringskrediet op in 2021.

Plint Nieuwstraat Zuid
Voor de bouwkosten-, inrichtings-en aanlegkosten van de openbare infrastructuur is op basis van het raadbesluit in juli 2018 een bedrag van € 3.100.000 opgenomen. De plint wordt verhuurd aan Zeeuwse Gronden.

Machines, materiaal en tractiemiddelen
Op basis van het plan bedrijfsmiddelen 2019-2022 nemen wij investeringen op voor het onderdeel bedrijfsvoering van € 1.445.000 in 2019. Voor 2020 is dit € 731.000, voor 2021 € 255.000 en voor 2022 € 1.266.500.

Huisvesting stadhuis
Voor een grootschalige renovatie van het stadhuis nemen wij een bedrag van € 3.000.000 op.

Daarnaast zijn ten opzichte van de in het investeringsprogramma 2019-2022 zoals dat bij de perspectievennota 2019-2022 was opgenomen. Nog een aantal investeringen toegevoegd.

Investeringen sportaccommodaties
Het betreft de volgende vier investeringen:

 1. Renovatie kleedlokalen VV Zaamslag € 35.000;
 2. Vervangende bouw liggende wip en ombouw schuttersvereniging Sint Sebastiaan te Zuiddorpe € 32.500;
 3. Vervanging haag en hekwerk voetbalaccommodatie RKVV Koewacht € 45.000;
 4. Aanpassing hekwerk hoofdveld FC Axel € 50.000

Momenteel bereiden wij een plan voor waarbij wij meerjarig inzicht geven in de investeringen voor sportaccommodaties.

Aanleg depot afdeling Realisatie & Beheer
Deze investering betreft aanleg en inrichting van een gronddepot en opslagterrein voor de bedrijfsvoering van de afdeling Realisatie en Beheer op het bedrijventerrein Terneuzen-Zuid op een perceel ten zuiden van de locatie De Koegors. In 2019 nemen wij hiervoor een bedrag op van € 190.000.

In het investeringsoverzicht is onderscheid gemaakt tussen nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen. De geplande investeringen voor het begrotingsjaar 2019-2022 zijn bij de diverse programma’s vermeld. Met het vaststellen van de begroting 2019 besluit de gemeenteraad impliciet tot het beschikbaar stellen van de investeringskredieten die betrekking hebben op de jaarschijf 2019 van het investeringsprogramma. Op grond van de Financiële verordening leggen wij de volgende investeringen afzonderlijk ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor:

 • Herstructurering bedrijventerreinen;
 •  Landschapsuitvoeringsplan.

De gemeenteraad legde de volgende (beleids-)uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2019 vast in de Perspectievennota 2019-2022:

Nr.

Onderdeel

Uitgangspunten

2019

2020

2021

2022

1

Inwoners

jaarlijks -100

54.340

54.240

54.140

54.040

2

Woningen, incl recreatiewoningen

constant

26.812

26.812

26.812

26.812

3

Salarissen/sociale lasten

cao

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

4

Prijsstijging

variabel

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

5

Rente investeringsprogramma 2019-2022

Renteomslag-percentage

3%

3%

3%

3%

6

Belastingen en rechten

CPI

1,3%

1,0%

1,0%

1,0%

7

Sportaccommodaties

CPI

1,3%

1,0%

1,0%

1,0%

8

VZG-norm gemeenschappelijke regelingen

1,6%

0,0%

0,0%

0,0%

9

Onderuitputting kapitaallasten

Geen raming opnemen

10

Sociaal domein

Samenvoegen reserves in het sociaal Domein. Dit betreft reserves Sociaal Domein, Participatiewet/BUIG en Vluchtelingen/asielzoekers

* Bij kostendekkende tarieven geldt dit percentage niet.

Voor de kosten waarop prijsstijging van toepassing is houden wij in 2019 rekening met een stijging van 1,3% Voor de jaren na 2019 maken we bij de perspectievennota opnieuw een afweging van de noodzakelijke prijsstijging in dat jaar.

De VZG richtlijn voor 2019 is 1,6%. Het uitgangspunt is dat de gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen aan de VZG richtlijn voor de begroting 2019. Voor de jaren na 2019 is er nog geen VZG richtlijn bekend.

Geprognosticeerde balans
Onderstaand geven wij de geprognosticeerde balans 2018-2022. Tevens is ter vergelijking de werkelijke balans 2017 opgenomen. De geprognosticeerde balans is tevens de basis voor de berekening van de financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bij deze paragraaf lichten wij het verloop van de financiële kengetallen toe.

Balans Activa

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Vaste Activa

200.602

201.301

205.991

208.028

206.570

205.671

Voorraden

10.631

9.196

8.965

6.889

4.853

2.483

Kortlopende vorderingen

13.569

13.569

15.049

15.049

15.049

15.049

Liquide middelen

216

3.699

1.564

1.229

5.895

1.290

Overlopende activa

5.614

5.266

5.336

5.336

5.336

5.336

Balans Passiva

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Eigen vermogen

44.030

48.554

46.001

46.690

46.472

45.714

Voorzieningen

6.888

6.416

6.506

6.595

6.685

6.774

Langlopende schulden

164.190

159.273

166.262

165.111

166.411

159.206

Liquide middelen

0

0

0

0

0

0

Kortlopende schulden

8.113

9.051

8.864

8.864

8.864

8.864

Overlopende passiva

7.412

9.737

9.272

9.272

9.272

9.272

230.632

233.031

236.905

236.531

237.703

229.829

Toelichting:

Bij het opstellen van de geprognosticeerde balans zijn wij van de volgende zaken uitgegaan:

Activa

 • Vaste activa: Doorgerekende staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2018-2022, rekening houdend met een afloop van de restantkredieten met € 2 miljoen (met als start € 15 miljoen aan restantkredieten in 2018);
 • Voorraden: Doorrekening van de exploitatieplannen 2018-2022;
 • Uitzettingen < 1 jaar en overlopende activa: Gemiddelde van de jaarrekeningen 2013 t/m 2017, doorgetrokken naar 2018- 2022;
 • Liquide middelen: Gemiddelde van jaarrekeningen 2014 t/m 2017 gecorrigeerd voor negatieve liquide middelen aan de passiva kant.

Passiva

 • Eigen vermogen: Staat van reserves in de Begroting 2019 verhoogd met de voorlopige begrotingssaldi 2018-2022;
 • Voorzieningen: Staat van voorzieningen in de Begroting 2019;
 • Vaste schulden > 1 jaar: Doorgerekende staat van langlopende geldleningen, rekening houdend met het aantrekken van € 15 miljoen in 2018, € 15,5 miljoen in 2020  en € 15 miljoen in 2021;
 • Netto vlottende schulden < 1 jaar: Gemiddelde van de jaarrekeningen 2013 t/m 2017, doorgetrokken naar 2018- 2022 en sluitpost liquide middelen waarin  het verschil zit tussen het totaal van de activa en de passiva;
 • Overlopende passiva: Gemiddelde van de jaarrekeningen 2013 t/m 2017, doorgetrokken naar 2018- 2022.

EMU-saldo

De wet HOF regelt in essentie twee zaken die voortvloeien uit Europese verplichtingen. De eerste is dat het nationale systeem van begrotingsvoorbereiding en de toepassing van vaste uitgavenkaders wettelijk worden vastgelegd.
Ten tweede worden lagere overheden gebonden aan een maximaal begrotingstekort op kasbasis.
Met de Wet Hof geldt per jaar een macroplafond voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van het macroplafond wordt jaarlijks op basis van bestuurlijk overleg vastgesteld.
Voor gemeenten bedraagt dit plafond nu vooralsnog 0,30% van het BBP (Bruto Binnenlandse Product). Het netto-financieringssaldo van alle gemeenten bij elkaar mag in een jaar niet boven dit plafond uitkomen.
Maar de hoogte van de schulden van gemeenten wordt er niet mee begrensd. Elke gemeente kreeg een individuele EMU-referentiewaarde, maar er is geen onderverdeling naar gemeenten, provincies en waterschappen vastgesteld.
Daarom worden er ook geen referentiewaarden per gemeenten bekend gemaakt.

In het volgende overzicht berekenen wij onze bijdrage aan het EMU-saldo.

Omschrijving

Rek.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

6.111

5.561

-2.553

718

-17

-557

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

8.805

9.813

10.096

10.068

10.241

10.292

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

960

294

214

214

214

214

4

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-8.779

-10.630

-13.434

-10.161

-6.839

-7.446

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

2.129

427

-

-

-

-

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

2

1

608

-

-

-

7

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord

8

Baten bouwgrondexploitatie:Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties. met derden betreffen

-214

-765

-124

-124

-124

-124

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

9.014

4.701

-5.193

715

3.475

2.379