Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Onderstaand geven wij inzicht in het verloop van de reserves en de voorzieningen. Hierbij baseren wij ons op eerdere besluitvorming. In de geprognosticeerde balans (zie bij het onderdeel Financiële positie – Meerjarenperspectief) voegen wij t.b.v. de berekening van de financiële kengetallen ook nog de verwachte begrotingsresultaten 2018-2022 toe aan de algemene reserve.

Omschrijving

1-1-2019

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Algemene Reserve

Algemene reserve

15.920

15.532

15.532

15.532

15.532

Reserve project publiekszaken

286

286

286

286

286

Reserve onderhoud gebouwen

351

159

159

159

159

Reserve bouwgrondexploitatie

1.959

1.959

1.959

1.959

1.959

Reserve stadsuitleg

2.090

2.090

2.090

2.090

2.090

Res.onderz.meetgegevens rioleringen

82

82

82

82

82

Reserve verlengde jeugdzorg

71

31

31

31

31

Reserve Gezond in de Stad

359

464

569

673

673

Reserve klimaatbeleid

10

10

10

10

10

Reserve uitvoeringsprogr.wonen

96

96

96

96

96

Reserve bevolkingskrimp

497

702

906

906

906

Res. kapitaallasten inv. met econ. nut

4.635

4.251

4.070

3.891

3.713

Reserve Cofinanciering Toerisme en Plattelandsontwikkeling

80

80

80

80

80

Reserve Sociaal Domein

12.591

9.919

8.647

7.500

6.387

Reserve armoedebestrijding kinderen

28

28

28

28

28

Reserve ruimen graven voor 1/1/2017

1.662

1.512

1.361

1.010

660

Reserve Nieuwe Sluis

332

581

829

829

829

Reserve kapitaallasten invest.met mts nut

1.500

1.449

1.398

1.347

1.296

Reserve precariobelasting

2.744

3.325

3.905

4.485

4.485

Totaal

45.293

42.553

42.038

40.994

39.303

Toelichting:

Reserve onderhoud gebouwen
Onttrekking t.b.v. tekort onderhoudsplan 2019.

Reserve verlengde jeugdzorg
Onttrekking t.b.v. verlengde jeugdzorg en andere maatwerkvoorzieningen.

Reserve Gezond in de Stad
Toevoeging 2019 t/m 2021 € 104.624 per jaar DU Gezond in de Stad van het gemeentefonds.

Reserve bevolkingskrimp
Toevoeging 2019 en 2020 € 395.667 per jaar en onttrekking van € 191.020 per jaar aandeel gemeenten Hulst en Sluis.

Reserve kapitaallasten investering met economisch nut
Toevoeging 2019:
Onttrekking: t.b.v. dekking kapitaallasten investeringen met economische nut uit programma 5:

  • 2019 € 323.655
  • 2020 t/m 2022 € 120.322 per jaar.

Reserve Sociaal Domein
Onttrekking ter dekking van tekorten bij aan-z en Dethon conform Perspectievennota 2019-2022:

  • 2019: € 2.512.000
  • 2020: € 1.244.000
  • 2021: € 1.120.000
  • 2022: € 1.085.000

De baten en lasten van het sociaal domein zijn kostenneutraal in de begroting geraamd. Eventuele tekorten of overschotten worden via de jaarrekening met de reserve sociaal domein verrekend.

Reserve ruimen graven voor 1/1/2017
Onttrekking voor ruimen graven:

  • 2019 en 2020: € 150.000 per jaar
  • 2021en 2022: € 350.000 per jaar

Reserve Nieuwe Sluis
Toevoeging 2019 en 2020 € 248.680 per jaar. Dit betreft de toevoeging van de ontvangen legesbedragen.

Omschrijving

1-1-2019

31-12-2019

31-12- 2020

31-12-2021

31-12-2022

Voorziening APPA

5.039

5.078

5.117

5.155

5.194

Voorz. promo. act. markt Axel

1

2

3

4

5

Voorz. promo. act. markt Terneuzen

1

1

2

3

3

Voorz. promo. act. markt Sas v. Gent

0

1

1

1

1

Voorziening begraafrechten

258

258

258

258

258

Risicovoorziening precariobelasting

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017

49

98

147

196

245

Voorziening legaat van Sprang

56

56

56

56

56

Totaal

6.416

6.506

6.595

6.685

6.774

Toelichting:

Voorziening APPA
Toevoeging jaarlijks opgebouwde pensioenrechten en backserviceverplichtingen en vrijval t.b.v. uitbetaling pensioenen.

Voorzieningen promotionele activiteiten markten
Naast de in het overzicht zichtbare voorzieningen zijn er voorzieningen voor promotionele activiteiten markten Axel, Terneuzen centrum, Terneuzen Zuidpolder en Sas van Gent. In deze voorzieningen komt 15% van de marktgelden. Dit wordt doorbetaald aan de Stichting Reklamefonds Zeeuws-Vlaamse Markten. De bedragen zijn niet zichtbaar in bovenstaand overzicht, omdat we de weergegeven bedragen afronden op € 1.000.

Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017
Deze voorziening wordt gevormd door toevoeging van € 265 per begraving.

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.10 Mutaties reserves

Lasten

5.638

2.427

1.329

1.329

685

0

Baten

3.579

2.986

4.069

1.845

1.528

1.491

Saldo

2.058

-559

-2.740

-515

-844

-1.491