Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

In dit onderdeel gaan wij in op de financiële situatie met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen.

Missie
Verantwoord evenwichtig financieel beleid gericht op het verlagen van de schuldpositie.

Taakvelden
Tot dit onderdeel behoren de taakvelden 0.5 Treasury, Taakveld 0.61 OZB woningen, Taakveld 0.62 OZB niet-woningen, Taakveld 0.63 Parkeerbelastingen, Taakveld 0.64 Belastingen overig, Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds, Taakveld 0.8 Overige baten en lasten, Taakveld 0.10 Mutaties reserves en Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten.

Sabewa
Wij participeren samen met de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis en Tholen en het waterschap Scheldestromen in de gemeenschappelijke regeling Sabewa.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Aandelen bezit N.V. BNG Bank
Wij participeren samen met andere gemeenten en provincies en het hoogheemraadschap in N.V. BNG. Wij bezitten 45.474 aandelen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.5 Treasury

Lasten

39

47

-702

-818

-771

-703

Baten

114

125

56

56

56

56

0.61 OZB woningen

Lasten

220

222

236

236

236

236

Baten

6.533

6.755

6.842

6.823

6.824

6.824

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

9.430

10.090

10.221

10.192

10.193

10.194

0.63 Parkeerbelasting

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

1.073

1.064

1.050

1.050

1.050

1.050

0.64 Belastingen Overig

Lasten

2.464

272

285

285

285

285

Baten

1.979

978

983

982

982

402

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

83.582

87.519

89.189

91.344

93.010

94.804

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

131

-46

2.422

3.609

3.953

4.553

Baten

334

0

250

250

250

250

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Lasten

4.053

2.446

215

1.262

854

962

Baten

0

15

28

28

28

28

Saldo

4.053

2.431

187

1.234

826

934

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

6.907

2.941

2.456

4.574

4.557

5.333

Baten

103.045

106.544

108.619

110.724

112.392

113.607

Saldo

-96.138

-103.603

-106.164

-106.150

-107.835

-108.274

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Toevoegingen:

tableCell2

tableCell3

tableCell4

tableCell5

tableCell6

tableCell7

Reserve precariobelasting

582

580

580

580

580

Reserve bevolkingskrimp

0

333

396

396

Onttrekkingen:

tableCell2

tableCell3

tableCell4

tableCell5

tableCell6

tableCell7

Reserve kapitaallasten econ.nut AD

15

15

11

11

11

11

Reserve onderhoud gebouwen

274

166

192

Reserve project publiekszaken

89

Reserve bevolkingskrimp

191

191

191

Investeringen

Incidentele baten en lasten

Baten:

Opbrengst precariorechten

580

580

580