Begroting 2019

Samenvatting

De begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 geeft u een overzicht van de plannen en de financiën van de gemeente.

De begrotingssaldi voor de jaren 2019 tot en met 2022 zijn positief. De cijfers geven een gunstig beeld voor de komende jaren. Na de verwerking van de mutaties in de begroting 2019 sluiten we het meerjarenperspectief af met de onderstaande saldi.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Mutaties Begroting 2019

224

1.120

661

1.008

Voorlopig begrotingssaldo

187

1.234

826

934

Met deze (voorlopige) begrotingsresultaten 2019-2022 moeten wij voorzichtig omgaan. Er is nog een aantal onzekerheden die nog van invloed kunnen zijn op de positieve begrotingssaldi. Dit betreft:

 • PM posten

De Raad heeft bij de Perspectievennota 2019-2022 de wens uitgesproken dat het college invulling geeft aan de PM posten in de Begroting 2019. Waar mogelijk hebben wij geprobeerd om hieraan tegemoet te komen. Alle PM posten zijn ingevuld in 2019 of doorgeschoven naar volgende jaren, behalve de PM post voor Citymarketing. Hiervoor komt een apart voorstel in de raadsvergadering van 8 november a.s. 

 • Ontwikkelingen sociaal domein
  De ontwikkelingen bij Dethon, aan-z en de GGD (jeugdzorg) kunnen leiden tot hogere uitgaven dan nu geraamd zijn. In 2019 moeten we de reserve sociaal domein al gebruiken om de tekorten op te vangen. Wij geven er prioriteit aan om op zorgvuldige wijze ervoor te zorgen dat deze tekorten zo laag mogelijk worden.
 • Septembercirculaire 2018 Gemeentefonds
  De begroting 2019 is gebaseerd op de Meicirculaire 2018 Gemeentefonds omdat de Septembercirculaire 2018 hiervoor nog niet beschikbaar is. Nadat de septembercirculaire ontvangen is, informeren wij de gemeenteraad door middel van een raadinformatiebrief. Hierin actualiseren wij tevens de financiële positie. Dit doen wij nog voor de behandeling van de begroting 2019 in de raadscyclus van 8 november. De financiële gevolgen van de septembercirculaire verwerken wij vervolgens in de 1e begrotingswijziging 2019.

Ambities tot uiting
De gemeente Terneuzen heeft ambitieuze doelen. Deze hebben wij eerder verwoord in het coalitieakkoord ‘Sterk, betrokken en vitaal’ en de Perspectievennota. De ambities komen nadrukkelijk tot uiting in deze begroting.

Belangrijkste thema's
De begroting bevat alle uitgaven over de gehele breedte van de gemeentelijke beleidsvelden. Daarbij gaat het vaak om al eerder geraamde kosten en opbrengsten, maar ook om investeringen en nieuwe uitgaven. De belangrijkste thema's in de begroting zijn:

 • Arbeidsmigranten/wonen/arbeidsmarkt
  Arbeidsmigranten zijn voor onze economische ontwikkeling onmisbaar. Wij vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten in onze gemeente goed kunnen wonen en integreren. Samen met bedrijven pakken wij dit thema op. We zetten in op zowel oplossingen voor de korte als voor de lange termijn.
 • Omgevingswet
  We investeren als organisatie om optimaal uitvoering te kunnen geven aan de veranderingen door de nieuwe Omgevingswet.
 • Afvalbeleid en grondstoffenplan
  We maken ons met nieuwe inzamelmethodes en campagnes sterk voor minder restafval. Ons doel voor 2020: van 244 kilo naar maximaal 100 kilo per inwoner per jaar.
 • Duurzaamheid
  We werken als gemeente hard aan de ambitieuze doelstellingen voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. We stimuleren initiatieven voor energiebesparing en investeren in diverse projecten.
 • Sociaal domein
  Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente. Daar werken we aan vanuit het sociaal domein. Het geld dat wij hiervoor ontvangen van het Rijk zetten we één-op-één in ten gunste van het sociaal domein.
 • Verknopen en verkopen
  We werken volgens de werkwijze ‘verknopen en verkopen’ verder aan een krachtig stadscentrum voor Terneuzen. Herbestemming en functieverandering zal nodig zijn vanwege de vermindering van een deel van het winkeloppervlakte. We zetten daarom onder andere in op het instrument ‘stedelijke herverkaveling’.
 • Axelsedam inclusief Beurtvaartkade
  Wij willen investeren in het gebied van de Axelse dam zodat dit de aantrekkelijke schakel wordt tussen de oude en de nieuwe stad. Het herinrichten van de Beurtvaartkade betrekken we hier ook bij.
 • Onderwijshuisvesting
  Goede onderwijshuisvestingheeft voor ons prioriteit. Op de meeste plaatsen is dit al goed op orde. Er zijn vier onderwijsvraagstukken die specifiek aandacht vragen en waar we nog uitgaven voor verwachten. Dit zijn de scholen in de rivierenbuurt te Terneuzen, Hoek, Westdorpe en onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs.

Aan deze website kunnen geen rechten worden verleend.