Begroting 2019

Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen

Programma       (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

0

Bestuur en ondersteuning

6.007

2.026

3.981

1

Veiligheid

5.318

44

5.274

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.069

357

10.712

3

Economie

3.707

3.153

554

4

Onderwijs

7.180

2.445

4.735

5

Sport, cultuur en recreatie

17.217

2.190

15.027

6

Sociaal domein

65.798

15.881

49.917

7

Volksgezondheid en milieu

15.358

13.996

1.362

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.025

2.494

2.531

Algemene dekkingsmiddelen

2.455

108.619

-106.164

Overhead

16.364

1.805

14.559

Onvoorziene uitgaven

250

0

250

Saldo van baten en lasten

155.750

153.010

2.740

Mutaties reserves

1.329

4.069

-2.740

Resultaat

157.079

157.079

0