Begroting 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Tot dit programma behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie en gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorzieningen.

Missie

We willen de leefbaarheid in de kernen behouden, met een evenwichtige woningopbouw en voldoende voorzieningen. Dit door het bieden van een gevarieerd woningaanbod dat afhankelijk van behoefte en belangstelling uitnodigt tot vestiging in de gemeente Terneuzen. Daarnaast dragen we zorg voor een goed ruimtelijk beheer en voor een ordening van wonen en werken waarbij conflictsituaties voorkomen worden.

Taakvelden

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 5.025

3,2 %

Baten

€ 2.494

1,6 %