Begroting 2019

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu

Tot dit programma behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding, inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, bescherming van het milieu en lijkbezorging

Missie

Terneuzen heeft een gezond woon-, werk- en leefmilieu.

Taakvelden

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 15.358

9,8 %

Baten

€ 13.996

8,9 %